polish english
Informacja

na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Zakładu Produkcji Specjalnej „Gamrat” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle.Podstawa prawna:

Art. 261ust.5,oraz art.261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2016.672 z późn. zmianami).


Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej,obiektom określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, a także innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, Ponadto zakład został zobowiązany do stałego udostępniania tych informacji społeczeństwu.

Jasło, 2017 r.


1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.


Nazwa zakładu:
Adres:
Prezes Zarządu:
Kontakt:
Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Spółka z ograniczoną
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Prezes Zarządu: Andrzej Cholewiak
fax: 13 491 50 10 , e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.plOsoba upoważniona w Zakładzie do sporządzenia i przekazania informacji wynikającej z art. 261ust.5, oraz art.261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podmiotom zewnętrznym:Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Tel. 13 491 42 44
Fax. 13 491 50 10

2. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii, oraz że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. 2016.672) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 2016, poz. 138), Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o. o. został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wdrożone procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

 • Zgłoszenie ZPS „GAMRAT” Sp. z o. o. jako Zakładu Dużego Ryzyka – marzec 2006 r., ostatnia aktualizacja –czerwiec 2016 r.,
 • Opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom – listopad 2006 r., ostatnia aktualizacja – czerwiec 2016 r.,
 • Opracowanie Raportu o bezpieczeństwie zatwierdzonego Decyzją Nr 428/16 z dnia 30.08.2016 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie oraz uzgodnionego z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Środowiska – postanowienie z dnia 18.08.2016 znak: WI.7060.33.2016.I.D.
 • Opracowanie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, ostatnia aktualizacja – 30 listopad 2016.
 • Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa – czerwiec 2016 r.

3. Opis działalności zakładu.
Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności statutowej jest:
 • produkcja materiałów wybuchowych,
 • produkcja broni i amunicji,
 • obrona narodowa,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 • działalność ochroniarska.
Podstawowy profil działalności ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. stanowi produkcja i sprzedaż wyrobów na potrzeby obronne państwa. Zasadnicze grupy wyrobów to:
 • prochy nitroglicerynowe artyleryjskie,
 • prochy nitroglicerynowe moździerzowe,
 • prochy nitroglicerynowe rakietowe (prochowe paliwa rakietowe).

Spółka produkuje ładunki rakietowe z prochu nitroglicerynowego typu balistyt, z przeznaczeniem do:
 • lotniczych pocisków rakietowych,
 • przeciwpancernych granatników ręcznych,
 • przeciwpancernych pocisków rakietowych,
 • pocisków moździerzowo-rakietowych,
 • artylerii rakietowej,
 • szczelinowania złóż mineralnych.

Spółka produkuje ponadto:
 • paliwa rakietowe heterogeniczne – stały materiał pędny, będący mieszaniną utleniacza i substancji palnej, są produkowane na bazie ciekłych kauczuków organicznych oraz utleniaczy nieorganicznych,
 • pirotechniczne środki pozoracji pola walki – różnego rodzaju petardy akustycznez zapalnikiem tarciowym, lontowym, imitatory strzałów artyleryjskich, wybuchowe granaty dymne o właściwościach maskujących promieniowanie elektromagnetyczne.

Spółka wykonuje badania silników rakietowych na paliwo stałe w warunkach stacjonarnych i świadczy usługi w tym zakresie.
Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.
Nazwy substancji składowanych, przerabianych w zakładzie, parametry oraz podstawowe informacje o zagrożeniach zostały zawarte w poniższej tabeli:
L.p.Nazwa substancjiRodzaj zagrożeniaStan fizycznyNDSch
[% obj.
-
mg/m3]
SUROWCE 
1.CIASTO PROCHOWEPodklasa 1.4 Substancje, mieszaniny i wyroby, które nie stwarzają znaczącego zagrożenia:Podklasa 1.4 C wg ADRstan stały,(strzępki) zwilżone min. 25 % wody-
Zagrożenie pożarem lub rozrzutemH204
2.NADCHLORAN AMONU
CAS: 7790-98-9
Substancje stałe utleniające (Kategoria 1),H271Bezbarwne ciało stałe-
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2),H319
Działanie toksyczne na narządy docelowe -powtarzane narażenie (Kategoria 2),H373
3.CHLORAN POTASU
Nr CAS: 3811-04-9
Substancje stałe utleniające (Kategoria 1),H271biały lub prawie biały proszek, granulki lub kryształy-
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4),H302
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 4),H332
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego (Kategoria 2),H411
4.POTASU DICHROMIAN CAS: 7778-50-9
Może intensyfikować pożar; utleniacz. (Category 2),H272Czerwono pomarańczowe kryształy0,1
Działa toksycznie po połknięciu. (Category 3),H301
Wdychanie grozi śmiercią. (Category 2),H330
Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. (Category 4),H312
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. (Category 1B),H314
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. (Category 1),H318
Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. (Category 1),H334
Może powodować reakcję alergiczną skóry. (Category 1),H317
Może powodować wady genetyczne(Category 1B),H340
Może powodować raka Category 1B),H350
Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (Category 1B),H360
Toksyczność na narządy docelowe - powtarzane narażenie, drogi oddechowe (kategoria 1), układ sercowo -naczyniowyH372
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. (Category 1),H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. (Category 1),H410
5.AZOTAN BARU
Nr CAS: 10022-31-8
Substancje stałe utleniające (Kategoria 2),H272Białe ciało stałe0,5
Toksyczność ostra, Doustnie (Kategoria 4),H302
Toksyczność ostra, Wdychanie (Kategoria 4),H332
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2),H319
6.HEKSOGEN
CAS: 121-82-4
Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. Expl. 1.1H201Ciało stałe, kryształy, zwilżone wodą1
Działa toksycznie po połknięciu. AcuteTox. 3H301
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. AquaticChronic 3H412
7.OCTAN BUTYLU
CAS: 123-86-4
Substancja ciekła łatwopalna kat. 3 (Flam. Liq. 3)H226Bezbarwna ciecz200
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. Kat. 3 (STOT SE 3)H336
8.MLECZAN ETYLU
CAS: 687-47-8
Łatwopalna ciecz i pary. Flam. Liq. 3H226Bezbarwna ciecz-
Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Eye Dam. 1H318
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych STOT SE 3H335
9.KSYLEN
CAS: 1330-20-7
Substancja ciekła łatwopalna kat. 3 (Flam. Liq. 3)H226Białe ciało stałe100
Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kat. 4 (AcuteTox. 4)H312
Działanie żrące/drażniące na skórę kat. 2 (Skin Irrit 2)H315
Toksyczność ostra (przy wdychaniu), kat. 4 (AcuteTox. 4)H332
10.ETANOL
CAS: 64-17-5
Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 (Flam. Liq. 2)H225Bezbarwna ciecz1900
11.ACETON
CAS: 67-64-1
Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 (Flam. Liq. 2)H225Bezbarwna ciecz600
Poważne uszkodzenie oczu/działania drażniące na oczy kat 2 (EyeIrrit. 2)H319
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe STOT naraż. jednor. Kat. 3H336
12.DINITROTOLUEN
Nr CAS: 10022-31-8
Może powodować raka. Carc. 1BH350Ciało stałe o barwie żółtej, kryształy0,33
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne Muta. 2H341
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Repr. 2H361
Działa toksycznie w następstwie wdychania AcuteTox. 3H331
Działa toksycznie w kontakcie ze skórą AcuteTox. 3H311
Działa toksycznie po połknięciu AcuteTox. 3H301
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. STOT RE 2H373
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne AquaticAcute 1H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. AquaticChronic 1H410
13.NITROCELULOZA Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. Expl. 1.1H201Stan stały,(strzępki) zwilżone min. 30 % wody-
WYROBY 
1.Nawroty technologiczne, półprodukty i wyroby gotowePodklasa 1.3. Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowymPodklasa 1.3 C wg ADRCiała stałe-
Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem H203
5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia:
 • każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art.245 ustawy Prawo ochrony środowiska) – informacje o zdarzeniach całodobowo przyjmuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pod numerem 998, oraz pod numerem 112 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie,
 • podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej niezwłocznie przekazuje ją do pozostałych podmiotów,
 • po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny stanowiska kierowania PSP wszelkimi dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i skalę zdarzenia,
 • w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania,
 • kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym stanowiska kierowania PSP na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar, z którego należy przeprowadzić ewakuację ludności,
 • dyżurny stanowiska kierowania PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych,
 • Burmistrz Miasta Jasła i Wójt Gminy Jasło określają środki i miejsca ewakuacji ludności z terenu wskazanego przez dyżurnego operacyjnego PSP oraz uruchamiają procedurę przeprowadzenia ewakuacji,
 • dyżurny stanowiska kierowania PSP dysponuje na obszar zagrożony pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi w celu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu oraz informowania o kierunkach i środkach ewakuacji,
 • w przypadku konieczności użycia większej ilości w/w pojazdów, dyżurny stanowiska kierowania PSP przekazuje także informację do Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie oraz do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, które dysponują odpowiednie siły i środki z innych powiatów,
 • dyżurny stanowiska kierowania PSP przekazuje do lokalnych rozgłośni radiowych polecenie emisji komunikatów dla ludności,
 • brzmienie komunikatów dyżurny ustala z Komendantem Powiatowym PSP w Jaśle oraz Burmistrzem Miasta Jasła. Sposoby rozgłaszania sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)Ogólne zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny:

 • natychmiast schronić się w najbliższym budynku,
 • objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
 • osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.
 • w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,
 • w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,
 • należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.

6. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii oraz sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa.

Ze względu na profil prowadzonej produkcji oraz magazynowane substancje w ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. przeanalizowane zostały możliwości wystąpienia awarii na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Na podstawie powyższej analizy wyznaczone zostały wiarygodne scenariusze wypadkowe dla których przy pomocy programu komputerowego określono strefy zagrożeń. Najbardziej prawdopodobne scenariusze stanowią załączniki 1 – 3 do informacji.
7. Wskazanie miejsca uzyskania innych informacji, z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony informacji biznesowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.

 • Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów,
  tel. 17 7470200, www.podkarpacie.straz.pl

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów,
  tel 17 8543841, www.wios.rzeszow.pl

 • Komenda Powiatowa PSP w Jaśle, ul. Mickiewicza 33, 38-200 Jasło,
  tel. 13 4435820, www.kppspjaslo.plZałącznik nr 1
INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
„GAMRAT” SP. Z O.O.
38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU
O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY
Scenariusz A2 opis/nazwa scenariusza
Wypadek najgorszy - Wybuch heksogenu podczas magazynowania, obiekt D9/36 - 300 kg (wypadek mało prawdopodobny, ponieważ heksogen przechowywany jest w postaci zawodnionej).
rodzaj zagrożenia
Chmura NO2,CO,(o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu)
teren objęty zagrożeniem
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”)
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
 • natychmiast schronić się w najbliższym budynku,
 • objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
 • osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.
 • w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,
 • w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,
 • należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.
sposoby odwołania alarmu
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”Załącznik nr 2
INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
„GAMRAT” SP. Z O.O.
38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU
O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY
Scenariusz C opis/nazwa scenariusza
Wypadek najgorszy - Zapłon i wybuch dinitrotoluenu - obiekt D – 16/n - ok. 25 kg oraz rozkład 6000 kg nadchloranu amonowego
rodzaj zagrożenia
Chmura Cl, (o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu)
teren objęty zagrożeniem
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”)
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
 • natychmiast schronić się w najbliższym budynku,
 • objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
 • osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.
 • w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,
 • w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,
 • należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.
sposoby odwołania alarmu
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”Załącznik nr 3INFORMACJA O SPOSOBIE OSTRZEGANIA I POSTEPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ
„GAMRAT” SP. Z O.O.
38-200 JASŁO, ul. MICKIEWICZA 108
SCENARIUSZE AWARII KTÓRYCH ZASIĘG WYKRACZA POZA TEREN ZAKŁADU
O NAJWIĘKSZYM ZASIĘGU DLA KAŻDEGO RODZAJU CHMURY
Scenariusz E opis/nazwa scenariusza
Wypadek najgorszy - zapłon i wybuch ciasta prochowego w magazynie, obiekt magazynowy D9/36 - 90000 kg
rodzaj zagrożenia
Chmura NO2,CO,(o stężeniu IDHL) (Wybuch, pożar- na terenie zakładu)
teren objęty zagrożeniem
Teren całego zakładu oraz część osiedla GAMRAT
sposoby ostrzegania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
Syreny alarmowe, pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi, emisja komunikatów w środkach masowego przekazu dla ludności. Sygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”)
sposoby postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
 • natychmiast schronić się w najbliższym budynku,
 • objąć opieką osoby starsze, niepełnoletnie i niepełnosprawne unikać kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
 • osoby przebywające na terenie otwartym powinny jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, czyli przemieścić się prostopadle do kierunku wiatru, wyznaczonego na podstawie wiatrowskazu, dymu z komina, chmury, itp.
 • w budynku należy zamknąć i uszczelnić okna, przewody wentylacyjne, zamknąć zawory gazowe, wyłączyć urządzenia elektryczne,
 • w pomieszczeniu, jeżeli jest to możliwe, należy włączyć radioodbiornik lub telewizor w celu odbioru komunikatów nadawanych na częstotliwościach lokalnych,
 • należy stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.
sposoby odwołania alarmu
Sygnał akustyczny- ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,
Komunikaty rozgłaszane przez pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi i w środkach masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
„Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu) dla………..”
TML>