polish english
O firmie

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Zakładu Produkcji Specjalnej "Gamrat" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaśle.Podstawa prawna:
Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150
z późniejszymi zmianami), oraz art.1 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z dnia 20 sierpnia 2010 r.) Na podstawie ww. artykułów Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1 oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.

Jasło, maj 2011 r.1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.

Nazwa zakładu: Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Prezes Zarządu: Andrzej Cholewiak
Kontakt: fax: 13 491 50 10 , e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl

2. Wskazanie osoby przekazującej informację.

Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Tel. 13 491 42 44
Fax. 13 491 50 10

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. 2008, nr 25, poz. 150 z póĽn. zm.)
i Rozporządzeniami Ministra Gospodarki: z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 535) i z dnia 31 stycznia 2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2006 r. nr 30, poz. 208), Zakład Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o. został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:
 • Zgłoszenie ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. jako Zakładu Dużego Ryzyka - marzec 2006 r., ostatnia aktualizacja - maj 2011
 • Opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom - listopad 2006 r., ostatnia aktualizacja - luty 2012
 • Opracowanie Raportu o bezpieczeństwie zatwierdzonego Decyzją Nr 388/12 Komendanta Wojewódzkiego PSP
  w Rzeszowie, oraz uzgodnionego z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Środowiska - postanowienie z dnia 14.06.2012 znak: WI.7050.11.2012.I.D.
 • Opracowanie Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego - luty 2012, przyjęte przez KW PSP i Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Opracowanie i wdrożenie Systemu Bezpieczeństwa - wrzesień 2008 r.
4. Zakres działalności prowadzonej w zakładzie.

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki przedmiotem działalności statutowej jest m.in.:
 • produkcja materiałów wybuchowych,
 • produkcja broni i amunicji,
 • Obrona narodowa
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 • działalność ochroniarska.
Podstawowy profil działalności ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. stanowi produkcja i sprzedaż wyrobów na potrzeby obronne państwa. Zasadnicze grupy wyrobów to:
 • prochy nitroglicerynowe artyleryjskie
 • prochy nitroglicerynowe moĽdzierzowe
 • prochy nitroglicerynowe rakietowe (prochowe paliwa rakietowe)
Spółka produkuje ładunki rakietowe z prochu nitroglicerynowego typu balistyt, z przeznaczeniem do:
 • lotniczych pocisków rakietowych,
 • przeciwpancernych granatników ręcznych;
 • przeciwpancernych pocisków rakietowych;
 • pocisków moĽdzierzowo-rakietowych;
 • artylerii rakietowej;
 • do szczelinowania złóż mineralnych.
Spółka produkuje ponadto:
 • paliwa rakietowe heterogeniczne - stały materiał pędny, będący mieszaniną mechaniczną utleniacza i substancji palnej, są produkowane na bazie ciekłych kauczuków organicznych oraz utleniaczy nieorganicznych typu nadchloranów,
 • pirotechniczne środki pozoracji pola walki - różnego rodzaju petardy akustyczne z zapalnikiem tarciowym, lontowym, imitatory strzałów artyleryjskich, wybuchowe granaty dymne o właściwościach maskujących promieniowanie elektromagnetyczne.
Spółka wykonuje badania silników rakietowych na paliwo stałe w warunkach stacjonarnych i świadczy usługi w tym zakresie.

5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. oraz ich charakterystyka.
 • ciasta prochowe - produkty łatwopalne, wybuchowe / w stanie suchym /
 • nadchloran amonu (NH4ClO4) - substancja silnie utleniająca,
 • heksogen (C3H6N6O6)- materiał wybuchowy,
 • proszek aluminiowo - magnezowy - produkt wysoce łatwopalny.
6. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Działalność Spółki ma bardzo specyficzny charakter, w związku z tym istnieje potencjalna możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony środowiska.
Mając powyższe na uwadze Spółka ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu. Kierownictwo Spółki zdając sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej spowodowanego zgromadzeniem na terenie zakładu dużych ilości materiałów niebezpiecznych - materiałów wybuchowych, prowadzi działania mające na celu maksymalne ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Realizacja celów związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków ewentualnych awarii przemysłowych, przekłada się na podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych, mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka
i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.

W Spółce przywiązuje się dużą wagę do działań poświęconych osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa życia
i zdrowia ludzi, realizowanych procesów przemysłowych, a także ochrony środowiska naturalnego. Celem nadrzędnym
w działalności Spółki jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych warunków w trakcie pracy instalacji, a w konsekwencji do powstania poważnej awarii przemysłowej, takiej jak pożar, wybuch.
Zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej w Spółce istnieje z uwagi na własności wytwarzanych wyrobów, przetwarzanych niektórych surowców, magazynowaniu substancji niebezpiecznych.
Mając na uwadze zdarzenia na przestrzeni ostatnich 20-tu lat w obszarze produkcji specjalnej realizowanej wcześniej
w strukturach ZTS "Gamrat" S.A., a od 2003 roku w naszej Spółce, należy ocenić, że prawdopodobieństwo wystąpienia awarii istnieje, jednak jest ono stosunkowo niewielkie.

W wyżej wymienionym okresie nie doszło na terenie Spółki do dużego pożaru lub poważnej awarii przemysłowej. Powstałe zaburzenia w procesach technologicznych mieściły się w kategorii zapłonów technologicznych. Specyficzna produkcja
w naszej Spółce jest zorganizowana z zachowaniem wielu sprawdzonych zasad obowiązujących w tej branży przemysłu, służących redukcji ryzyka związanego z tymi zagrożeniami do jak najniższego poziomu. Sam fakt udzielenia przez MSWiA koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, rodzajami broni
i amunicji, wymagał wykazania spełniania przez Spółkę szeregu ustawowych wymogów w tym zakresie działalności.

Technologie produkcji są dobrze znane od wielu lat, załoga legitymuje się dużym doświadczeniem zawodowym. Produkcja na bieżąco jest monitorowana, zaburzenia procesów technologicznych są zawsze dokładnie analizowane.

ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. w celu realizacji zapisów Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150. art. 261 ust. 5-6 :
1) Prowadzi regularne, co najmniej raz na 5 lat, dostarczanie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom wymienionym w art. 261 ust. 5.
2) Udostępnia niniejszą informację na stronie internetowej zakładu w postaci: "Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej" i "Instrukcji postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej" - Instrukcja
3) Ogłasza informację o Zakładzie Dużego Ryzyka (ZDR) w siedzibie zakładu - w postaci zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki.
4) Poddaje weryfikacji informacje co najmniej raz na 3 lata i każdorazowo w przypadku dokonania zmian o których mowa w art. 257 ust.1.
5) Przekazuje informacje Wójtowi Gminy Jasło i Burmistrzowi Miasta Jasło, - wysyłając pisma informacyjne
o zamieszczeniu powyższej informacji na stronie internetowej ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o.
6) Przekazuje informacje o Zakładzie Dużego Ryzyka (ZDR) w formie pisemnej lub elektronicznej, jednostkom, podmiotom oraz instytucjom, o których mowa w art. 261 ust. 5 pkt. 1 w sposób, określony w art. 261 pkt. 1-3., oraz ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o. jako zakład o dużym ryzyku, zgodnie z art. 263 ustawy Prawo ochrony środowiska, corocznie przekazuje Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony ¦rodowiska wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu wg stanu na dzień 31 grudnia w terminie do końca stycznia roku następnego.

7. Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu /wyciąg z Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego/

W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia:
1) każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art.245 ustawy Prawo ochrony środowiska)
- informacje o zdarzeniach całodobowo przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pod numerem 998 lub 112,
2) podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej niezwłocznie przekazuje ją do pozostałych podmiotów,
3) po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania PSP wszelkimi dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i skalę zdarzenia,
4) w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania,
5) kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym operacyjnym PSP, na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar z którego należy przeprowadzię ewakuację ludności,
6) dyżurny operacyjny PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla danego obszaru syren alarmowych,
7) Wójt Gminy Jasło określa środki i miejsca ewakuacji ludności z terenu wskazanego przez dyżurnego operacyjnego PSP oraz uruchamia procedurę przeprowadzenia ewakuacji,
8) dyżurny operacyjny PSP dysponuje na obszar zagrożony pojazdy z urządzeniami rozgłoszeniowymi w celu ostrzegania mieszkańców o zagrożeniu oraz informowania o kierunkach i środkach ewakuacji,
9) w przypadku konieczności użycia większej ilości w/w pojazdów, dyżurny operacyjny PSP przekazuje także informację do Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa oraz do Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, które dysponują odpowiednie siły i środki z innych powiatów,
10) dyżurny operacyjny PSP przekazuje do lokalnych rozgłośni radiowych polecenie emisji komunikatów dla ludności,
11) brzmienie komunikatów dyżurny ustala z Komendantem Powiatowym PSP w Jaśle oraz Burmistrzem Miasta Jasło.

8. Odniesienie do Zewnętrznego Planu Operacyjno - Ratowniczego

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w styczniu 2008 r. opracowała "Zewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w Zakładzie Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o.
W planie tym określono:
 • siły i środki przewidziane do prowadzenia działań ratowniczych usuwania skutków awarii wykraczających poza teren ZPS "GAMRAT" Sp. z o.o..
 • procedury alarmowania i dysponowania sił ratowniczych,
 • zadania i zasady współdziałania służb podczas prowadzenia działań ratowniczych,
 • zasady informowania i system alarmowania społeczeństwa o wystąpieniu zagrożenia awarią lub samej awarii,
 • procedury ewakuacji ludności,
 • procedury udzielania pomocy medycznej osobom poszkodowanym.
9. Miejsca uzyskania innych informacji.

 • Komenda Powiatowa PSP w Jaśle, tel. 13-448-28-80
 • Wydział ds. Koordynacji działań ratownictwa, inspekcji i straży, tel. 13-448-31-25
 • Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, tel. 17-747-02-00